Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV FIRMY ROMAN SVRČEK

 

1. INFORMÁCIE O FIRME ROMAN SVRČEK

1.1. Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi firmy Roman Svrček  so sídlom Súľov 86, Súľov - Hradná 01352, Slovenská republika, IČO: 40064948  , Zapísaný v : Obvodný úrad v Žiline, odbor živnostenského podnikania, č.živnostenského registra 501-3058 upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webovej stránky: www.outdoorsportshop.sk (ďalej len „webová stránka“), najmä ich registrovaných užívateľoch (ďalej len "užívateľ") a zákazníkov firmy Roman Svrček, ktorí urobia prostredníctvom webovej stránky objednávku (ďalej len „zákazník“).

1.2. Pravidlá ochrany osobných údajov vo firme ROMAN SVRČEK sú v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením EÚ 2016/679 O ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľným pohybom týchto údajov (GDPR).

1.3. Firma Roman Svrček pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

 

2. AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. Spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na web stránke www.outdoorsportshop.sk alebo pri vytvorení Vašej objednávky.

2.2. Tieto údaje zahŕňajú najmä: meno a priezvisko, titul, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, inú adresu doručenia ako je fakturačná adresa, prípadne inú poznámku napr. o možných časoch doručenia.

2.3. Údaje z Facebooku. Ak pre registráciu využijete sociálnu sieť Facebook, umožníte firme ROMAN SVRČEK tiež prístup k Vášmu verejnému profilu, dátumu narodenia, údajom o aktuálnom mieste pobytu a emailovej adrese. Súčasťou Vášho verejného profilu na Facebooku je Vaše meno a priezvisko, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa vášho nastavenia.

2.4. Firma ROMAN SVRČEK nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

 

3. PRE AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

3.1. Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. na plnenie zmluvy medzi firmou ROMAN SVRČEK a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže firma ROMAN SVRČEK vybaviť Vašu objednávku.

3.2. Pre ponuku našich produktov zákazníkom www.outdoorsportshop.sk formou obchodných oznámení využíva firma ROMAN SVRČEK predovšetkým emailovú adresu. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré ste na www.outdoorsportshop.sk už zakúpili. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov firmy ROMAN SVRČEK v podobe obmedzeného priameho marketingu. Firma ROMAN SVRČEK tak nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje Vám kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na www.outdoorsportshop.sk zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Súhlas firme ROMAN SVRČEK udeľujete v priebehu registrácie na www.outdoorsportshop.sk alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského účtu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov firmy ROMAN SVRČEK.

3.3. Pre ponuku našich produktov a propagáciu www.outdoorsportshop.sk formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva firma ROMAN SVRČEK predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas firme ROMAN SVRČEK udeľujete v priebehu registrácie na www.outdoorsportshop.sk alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského účtu. Upozorňujeme, že registráciu na www.outdoorsportshop.sk môžu vykonávať iba osoby staršie ako 16 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.

 

4. ODVOLANIE SÚHLASU A ZRUŠENIE ZASIELANIA OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

4.1. Obchodné oznámenia. Užívatelia aj zákazníci firmy ROMAN SVRČEK môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:

 • kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia
 • namietať proti spracovaniu osobných údajov vo firme ROMAN SVRČEK, na e-mailovej adrese [email protected] alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.

 

5. KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM?

5.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané firmou ROMAN SVRČEK.

5.2. Firma ROMAN SVRČEK ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre firmu ROMAN SVRČEK na účely a spôsobom, ktoré firma ROMAN SVRČEK stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľa, ktoré firma ROMAN SVRČEK využíva, patria:

 • prepravné spoločnosti – DHL Parcel Slovensko, s.r.o.;  Slovenská pošta, a. s., GLS -  General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
 • Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing)
 • Websupport s.r.o. (web hosting)
 • Factor Pi webové štúdio

 

6. AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

6.1. Firma ROMAN SVRČEK spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona firma ROMAN SVRČEK následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

6.2. Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Potom firma ROMAN SVRČEK požiada o udelenie nového súhlasu.

 

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

7.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na firmu ROMAN SVRČEK a požadovať:

 • Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré firma ROMAN SVRČEK spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo firmy ROMAN SVRČEK. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
 • Prístup k údajom, ktoré ste poskytli  firme ROMAN SVRČEK, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám firma ROMAN SVRČEK potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
 • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže firma ROMAN SVRČEK správne vybaviť Vašu objednávku.
 • Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že firma ROMAN SVRČEK spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
 • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už firma ROMAN SVRČEK nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok  firma ROMAN SVRČEK Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.

7.2. Ďalej môžu zákazníci firma ROMAN SVRČEK vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej  firma ROMAN SVRČEK okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

7.3. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností firmy ROMAN SVRČEK, so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

8. BEZPEČNOSŤ

8.1. Firma ROMAN SVRČEK dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Firma ROMAN SVRČEK kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

8.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

 

9. KONTAKT

9.1. S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na  firmu ROMAN SVRČEK e-mailom na adresu [email protected] alebo na telefónnom čísle 0911 515 279.

 

10. ÚČINNOSŤ

10.1. Tieto pravidlá sú účinné od 25. 5. 2018.