VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


Článok 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.1 Predávajúcim je Roman Svrček, so sídlom Súľov 86, Súľov - Hradná 01352, Slovenská republika, IČO: 40064948 , Zapísaný v : Obvodný úrad v Žiline, odbor živnostenského podnikania, č.živnostenského registra 501-3058. Firma Roman Svrček prevádzkuje nákupný web portál/web shop na www.outdoorsportshop.sk (ďalej len nákupný portál).

Kontaktné údaje Predávajúceho:

Vybavovanie objednávok a informácií: pondelok – piatok od 09:00 – 16:00 hod. okrem dní pracovného pokoja a sviatkov.

Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na www.outdoorsportshop.sk

 

1.2 Spotrebiteľ je osoba (ďalej „spotrebiteľ“ alebo „kupujúci“), ktorá má možnosť prezerať si tovar na stránke nákupného portálu. Spotrebiteľ má možnosť si po dôkladnom naštudovaní vlastností tovaru a akceptovania týchto obchodných podmienok záväzne objednať vybraný tovar a zaplatiť za neho kúpnu cenu.

 

1.3 Zmluva uzatvorená na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom (kupujúcim) dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu. Uzatvorením zmluvy na diaľku sa rozumie záväzná objednávka s povinnosťou platby.

 

Článok 2

OBJEDNÁVKA

 

2.1 Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky spotrebiteľom v nákupnom portáli predávajúceho. Spotrebiteľ má možnosť riadne sa oboznámiť s hlavnými vlastnosťami tovaru (popis tovaru), ešte pred kúpou. Prípadné doplnkové informácie o vlastnostiach tovaru poskytneme prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.

Odoslaním objednávky s povinnosťou platby spotrebiteľ a predávajúci uzatvorili zmluvu na diaľku.

Objednávka je riadne odoslaná, ak obsahuje všetky požadované údaje - názov objednávaného tovaru, jeho množstvo, cenu s DPH, dodaciu, fakturačnú adresu,meno a priezvisko a e-mailový a telefonický kontakt na spotrebiteľa.

Po vykonaní objednávky obdrží spotrebiteľ e-mail o prijatí objednávky, ktoré slúži ako potvrdenie uzavretia zmluvy na diaľku.

 

2.2 Proces registrácie kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar elektronicky objednaný ako aj spracovanie osobných údajov kupujúceho je chránené a zabezpečené prostredníctvom SSL certifikátu. "Thawte" SSL Web Server Certifikát ponúka úplnú verifikáciu vyššie spomenutých procesov. Je v 128 - bit enkrypcii a zabezpečuje, že osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača kupujúceho na www.outdoorsportshop.sk.

 

2.3. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

 • identifikácia kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, označenie štatutárneho orgánu spoločnosti, kontakt (telefón a e-mailová adresa);

 • množstvo objednávaného tovaru;

 • adresa miesta dodania tovaru

V prípade problémov s objednávkou bude predávajúci spotrebiteľa bezodkladne informovať.

 

Článok 3

CENOVÉ PODMIENKY

 

3.1 Ceny tovaru sú stanovené podľa aktuálneho cenníku tovaru v čase uskutočnenia objednávky uvedeného na webovom sídle predávajúceho.

Všetky ceny sú uvedené s DPH. 

 

3.2 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na webovom portáli s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na outdoorsportshop.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na outdoorsportshop.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0,- € " alebo "1,- € , Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

Článok 4

PLATOBNÉ PODMIENKY

 

4.1 Platby sa vykonávajú v EUR, pričom predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

 • Platba a dobierku: Pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedenú v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi.

 • Platba vopred na bankový účet: Pri tomto spôsobe platby je kupujúcemu po naskladnení celej zásielky u predávajúceho odoslaná zálohová faktúra. V prípade, ak si spotrebiteľ zvolí tento spôsob platby je kúpna cena ním vybraného tovaru splatná do 5 dní odo dňa prijatia záväznej objednávky s povinnosťou platby. Kúpna cena podľa vyššie uvedeného sa považuje za zaplatenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. V prípade ak ani do 7 pracovných dní odo dňa prijatia záväznej objednávky s povinnosťou platby nie je kúpna cena tovaru zaplatená kúpna zmluva sa bez ďalšieho ruší. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa táto podmienka považuje za rozväzovaciu podmienku v kúpnej zmluve. V prípade ak kúpna cena nebude uhradená v lehote podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Doručením odstúpenia od zmluvy spotrebiteľovi sa kúpna zmluva od počiatku zrušuje.

 

Článok 5

DODACIE PODMIENKY

 

5.1 Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Status elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. O statuse elektronickej objednávky je kupujúci taktiež upozornený emailom.

 

5.2 Spôsob doručenia je spotrebiteľ oprávnený  zvoliť si sám a to prostredníctvom formulára objednávky na webovom portáli alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ je oprávnený zvoliť si jeden z nasledovných spôsobov dopravy: 

 • osobný odber

 • kuriér DHL/GLS

 • Slovenská pošta

 

5.3 Termín dodania tovaru závisí od druhu objednaného tovaru. Vo všeobecnosti je však termín dodávky alebo odberu tovaru od 2 do 5 pracovných dní, najneskôr do 14 dní odo dňa jeho záväzného objednania. Ak sa účastníci nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec spotrebiteľovi najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

 

5.4 V prípade osobného odberu sa zákazník zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť za neho kúpnu cenu v lehote 5-tich dní na odbernom mieste, ktoré si zvolil v objednávke. Ak zákazník uhradil platbu za tovar vopred na bankový účet predávajúceho, tovar mu bude uskladnený do doby prevzatia.

 

5.5 V prípade ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar v lehote do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy (potvrdenia záväznej objednávky s povinnosťou platby) má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

5.6 Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa bodu 5.5 a nedodá tovar ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

 

5.7 Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo ak pred uzavretím zmluvy kupujúci predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre kupujúceho osobitne dôležité, a predávajúci tovar v tejto lehote nedodal, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie veci.

 

5.8 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy podľa bodu 5.6 alebo bodu 5.7, predávajúci je povinný bezodkladne vrátiť kupujúcemu všetky plnenia prijaté na základe zmluvy.

 

5.9 Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby alebo Slovenskej pošty na adresu miesta dodania uvedenú kupujúcim v elektronickej objednávke. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať kupujúceho pred dodaním tovaru kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru kupujúcemu.

 

5.10 Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na Vás ako kupujúceho vo chvíli, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba výnimkou prepravcu prevezme tovar do fyzickej držby. Bez toho, aby boli dotknuté Vaše práva voči prepravcovi, však riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na Vás odovzdaním tovaru prepravcovi, ak prepravcu poveríte prepravou Vy osobne v prípade ak Vám možnosť prepravy neponúkol predávajúci.

 

5.11 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

Tovar ponúkaný na webovom portáli www.outdoorsportshop.sk pochádza zo skladu predajne Outdoorsportshop a môže byť vyskúšaný a obal môže niesť známky opotrebenia.

5.12 Doprava zdarma sa vzťahuje na objednávky pri nákupe nad 50€ pri platbe vopred. Doprava sa realizuje prostredníctvom Slovenskej pošty - balík na poštu.

 

Článok 6

POŠTOVNÉ A BALNÉ

 

6.1 Predávajúci si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave.

 

6.2 Predávajúci si účtuje poštovné ku každej objednávke vo výške, ktorá sa automaticky vygeneruje pri objednávke.

 

6.3 Všetky ceny poštovného a balného, ako aj iné poplatky uvedené vo VOP a Reklamačnom poriadku sú uvedené s daňou z pridanej hodnoty.

 

Článok 7

STORNO OBJEDNÁVKY

 

7.1 Objednávku možno stornovať do 24 hodín od objednania (v pracovný deň), a to prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 14 dní bankovým prevodom na účet, ktorý nám kupujúci zadá (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ nebude po dohode dohodnutý iný spôsob.

 

7.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, zmenila sa cena produktu, vystavená cena produktu bola chybná, tovar nebol skladom. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu z kúpnej ceny a nedohodne sa s predávajúcim na náhradnom tovare, bude mu táto čiastka bezodkladne, najneskôr do 14 dní od stornovania objednávky prevedená späť na jeho účet.

 

Článok 8

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PRI PREDAJI TOVARU

 

8.1 Objednávka vykonaná prostredníctvom webového portálu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť u predávajúceho uskutočnené písomnou formou v listinnej alebo elektronickej podobe (e-mailom), a môže byť uskutočnené podľa ustanovení Poučenia o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy, podmienok, pričom môže kupujúci použiť Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote odovzdané na poštovú prepravu spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady kupujúceho.Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe.

 

8.2 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty.

 

8.3 Právo na odstúpenie od  zmluvy uzatvorenej na diaľku ste oprávnený uplatniť jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese:

 •  Roman Svrček, Súľov 86, Súľov-Hradná 013 52, 

 • e-mail [email protected],

 • telefón predávajúceho 0911 515 279;

alebo ste na tento účel oprávnený využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali pri vytvorení objednávky v prílohe potvrdzujúceho mailu alebo zaslali súčasne pri prevzatí tovaru.

 

8.4 Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

8.5 Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

8.6 Tovar môžte zaslať späť alebo ho priniesť na našu adresu alebo odovzdať v našej kamennej predajni najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Adresa na odovzdanie tovaru (kamenná predajňa): OUTDOORSPORTSHOP, Na Sahare 457/24, 014 01 Bytča

Adresa na zaslanie tovaru: Roman Svrček, Súľov 86, Súľov 013 52

 

8.7 Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

 

8.8 Po uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám.  Platby budú Vám ako spotrebiteľovi (kupujúcemu) vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

8.9 V prípade, že prevzatý tovar nevyhovuje kvalitatívne alebo sa nezhoduje s tovarom, ktorý spotrebiteľ objednal, predávajúci zabezpečí jeho vyzdvihnutie na náklady predávajúceho, a to najneskôr do ukončenia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

(Ustanovujú sa povinnosti spotrebiteľa v prípade odstúpenia od zmluvy, najmä jeho povinnosť vrátiť tovar najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy predávajúcemu a zodpovednosť za nadmerné opotrebenie tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním. Spotrebiteľ musí mať možnosť po doručení tovaru odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať. V prípade ak hodlá od zmluvy odstúpiť alebo ak hodlá tovar vymeniť za inú veľkosť. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od spotrebiteľa sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou, napríklad zakúpené oblečenie by mal spotrebiteľ len vyskúšať, ale nemal by ho nosiť, čo prezumuje povinnosť vrátiť tento tovar s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami.)

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť, ak:

a) objednaný tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,

b) zmenila sa cena dodávateľa produktu,

c) vystavená cena produktu bola chybná,

d) tovar nebol skladom

 

Článok 9

VÝMENA TOVARU

 

9.1 Kupujúci má právo požadovať výmenu dodaného tovar za inú veľkosť, v prípade ak ho má predávajúci k dispozícii. Toto právo má však kupujúci len za podmienky, že nezaobchádzal s tovarom, nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci je oprávnený toto právo uplatniť bezplatne najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to tak, že oznámi predávajúcemu, že hodlá vymeniť dodaný tovar za tovar inej veľkosti, pričom uvedie požadovanú veľkosť a zašle späť dodaný tovar predávajúcemu na svoje náklady (Kupujúci je povinný znášať len priame náklady vrátenia tovaru). Za účelom uplatnenia tohto práva je oprávnený využiť formulár na odstúpenie od zmluvy/ výmenu tovaru.

 

9.2 Kupujúci má právo aj na opätovnú výmenu tovaru z dôvodu zmeny veľkosti, toto právo je kupujúci oprávnený využiť najneskôr v lehote 14 dní odo dňa prevzatia už raz vymeneného tovaru a to len za podmienky, že kupujúci nezaobchádzal s tovarom, nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade ak budete kupujúci žiadať opätovnú výmenu tovaru, bude kupujúci povinný v tomto prípade znášať všetky náklady s tým spojené, teda tak priame náklady vrátenia tovaru, ktorý hodlá vymeniť ako aj náklady opätovného zaslania tovaru požadovanej veľkosti. V prípade opätovnej výmeny tovaru bude tovar zaslaný kupujúcemu ako prijímateľovi zásielky na jeho náklady. (predpokladaný odhad takýchto nákladov 3 Eura).

 

9.3 V prípade ak predávajúci nebude mať požadovanú veľkosť tovaru k dispozícii, o čom sa zaväzuje predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať bude predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy. Zákonná 14 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy začína kupujúcemu v tomto prípade plynúť odo dňa keď predávajúci oznámil kupujúcemu, že požadovanú veľkosť tovaru nemá k dispozícii. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy za podmienok uvedených v bode 5.1. týchto podmienok. V prípade ak Kupujúci uplatní právo na odstúpenie od Zmluvy je povinný zároveň predávajúcemu oznámiť číslo účtu na, ktoré žiada spätne poukázať kúpnu cenu tovaru.

 

9.4 Orgánom dohľadu nad poskytovaním predajom tovaru/ poskytovaním služieb predávajúcim a ochranou spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave,  Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj , Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1, Odbor výkonu dozoru tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68

 

Príloha č. 1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vzor)

Tu si môžete stiahnuť Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

STIAHNUŤ Formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Článok 10

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

10.1 Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho.

 

10.2 Kupujúci môže uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet :

 • odoslaním tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi (najmä doklad o kúpe) na adresu: Roman Svrček, Súľov 86, Súľov – Hradná 013 52

 • osobne v predajni Outdoorsportshop – Na Sahare 457/24, 014 01 Bytča predložením tovaru a dokladmi o kúpe

K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady a spôsob akým sa vada navonok prejavuje. Na to môžete využiť reklamačný formulár.

Tovar má byť doručený v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.

 

Príloha č. 2 Reklamačný Formulár (vzor)

Tu si môžete stiahnuť Vzorový Reklamačný Formulár.

STIAHNUŤ Reklamačný Formulár

 

10.3 Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru nie je možné. Všetky informácie o priebehu reklamačného konania kupujúci získa na mailovej adrese [email protected]

 

10.4 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

10.5 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu niektorým so spôsobov uvedených v bode 10.4 a vydať o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Po ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy kupujúceho je kupujúci povinný v lehote 30 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru (nový tovar) alebo zamietnutím reklamácie. 

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIA SPOROV

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky ( zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/ ); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

Článok 11

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A ZÁRUČNÁ DOBA

 

11.1 Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim. 2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

11.2 Kupujúcemu zaniká záruka aj v prípade ak je odstránená plomba z tovaru alebo ak bude vykonaný zásah do tovaru.

 

Článok 12

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

12.1 Informácie o zákazníkoch sú uchované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, predovšetkým so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Všetky údaje získané od zákazníkov firma Roman Svrček využíva výhradne pre vnútornú potrebu  a skvalitnenie ponúkaných služieb. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je potrebný pre bezproblémové doručenie tovaru.

 

12.2 Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá spoločnosť Roman Svrček s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov.

 

12.3 Osobné údaje zákazníkov sú naplno zabezpečené proti zneužitiu. Spoločnosť Roman Svrček, je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov oprávnená, za účelom ponúkania obchodu a služieb subjektu, ako správca jeho osobných údajov získaných v súvislosti so svojou činnosťou, použiť jeho meno, priezvisko a adresu. Tieto osobné údaje je možné na písomnú žiadosť zákazníka vymazať z databázy. Správca osobných údajov potom nesmie ďalej uvedené údaje spracovávať.

 

12.4 Ak sa kupujúci stane zákazníkom internetového obchodu www.outdoorsportshop.sk, dáva už pri registrácii súhlas so zaradením svojich údajov do databázy. Tieto údaje sú spracovávané a používané výhradne podľa zákonom stanovených postupov, ako je uvedené vyššie.

 

12.5 Poučenie o právach dotknutej osoby:

 • Predávajúci je ako prevádzkovateľ oprávnený od kupujúceho a to aj opakovane požadovať poskytnutie osobných údajov špecifikovaných v zozname osobných údajov.
 • Predávajúci je ako prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby uvedené v zozname osobných údajov, a to v zmysle ust. § 10 ods. 3 pís. b) zákona č. 122/2013 Z.z. aj bez súhlasu dotknutej osoby; - Osobné údaje dotknutej osoby sú spracovávané sprostredkovateľmi.
 • Osobné údaje nebudú poskytnuté tretej osobe, s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru kupujúcemu a to v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby.

 

12.6 Dotknutá osoba má právo v zmysle ust. § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. na základe písomnej žiadosti vyžadovať: a) potvrdenie či sú alebo nie sú o nej osobné údaje spracúvané; b) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme; c) informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal osobné údaje na spracúvanie; d) zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; e) opravu, likvidáciu nesprávnych, neaktuálnych, neúplných osobných údajov; f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, príp. vrátenie úradných dokladov; g) likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona; h) blokovanie osobných údajov. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu/využívaniu/poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

 

12.7 Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo: a) písomne na adresu sídla predávajúceho; b) žiadosť podaná elektronickou poštou  musí byť doručená písomne najneskôr do 3 dní odo dňa jej odoslania; c) osobne ústnou formou do zápisnice na adrese sídla predávajúceho.

 

12.8 Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, uplatňuje jej práva zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva môže uplatniť blízka osoba podľa ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

 

Článok 13

POUČENIE O ZODPOVEDNOSTI PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY TOVARU

 

Pri odstrániteľnej chybe má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Spotrebiteľ môže požadovať  namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú. To isté sa týka aj súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby (opravy) vymeniť vadnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí.

To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát  opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

Chyby, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci (napr. funkčná, ale poškriabaná obuv) - v takýchto prípadoch má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

Článok 14

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ ZA NEMOŽNOSŤ PLNENIA

 

14.1 Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

 

14.2 Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

 

14.3 V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

 

14.4 Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

 

Článok 15

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

15.1. Pri nákupe tovaru na outdoorsportshop.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

 

15.2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na outdoorsportshop.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

 

15.3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na outdoorsportshop.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

 

15.4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z outdoorsportshop.sk.

 

15.5. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na outdoorsportshop.sk

 

15.6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na outdoorsportshop.sk.

 

15.7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, sa budú prednostne riešiť formou zmieru.

 

15.8. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho.

 

Outdoor shop hlavna stranka >