VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIA POJMOV

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti firmy Roman Svrček, so sídlom Súľov 86, Súľov - Hradná 01352, Slovenská republika, IČO: 40064948 , (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.otdoorsportshop.sk (ďalej len „outdoorsportshop.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").

3. Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod") na outdoorsportshop.sk VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na outdoorsportshop.sk.

4. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na outdoorsportshop.sk.

5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam a množstvo objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na outdoorsportshop.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-obchodu.

6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho a ponúkané na outdoorsportshop.sk.

7. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:

7.1 Roman Svrček, Súľov 86, Súľov - Hradná 013 52, prevádzka: OUTDOORSPORTSHOP Kollárova 1246/3A, 014 01 Bytča

IĆO:40064948

DIĆ:1045793188

Zapísaný v : Obvodný úrad v Žiline, odbor žvnostenského podnikania, č.živnostenského registra 501-3058

7.2 Tel.:0911515279 (pondelok až sobota) medzi PO - PI 8.30 - 16.30 hod, sobota medzi 8.30 - 11.30 hod.

7.3 E-mail: info@outdoorsportshop.sk

8. Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar elektronicky objednaný ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené prostredníctvom SSL certifikátu. "Thawte" SSL Web Server Certifikát ponúka úplnú verifikáciu vyššie spomenutých procesov. Je v 128 - bit encrypcii a zabezpečuje, že osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača Kupujúceho na outdoorsportshop.sk.

Článok 2

OBJEDNÁVKA

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

3. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

4. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@outdoorsportshop.sk najneskôr do 24 hodín od odoslania e-mailu Predávajúcim Kupujúcemu.

5. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

5.1 Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ/dátum narodenia, označenie štatutárneho orgánu spoločnosti, kontakt(telefón a e-mailová adresa);


5.2 Množstvo objednávaného tovaru;


5.3 Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho) ;


5.4 Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).

6. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

Článok 3

STORNO OBJEDNÁVKY

1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

2.1 V prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)


2.2 Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru (nárast ceny o viac ako 15%). V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich dní.

Článok 4

SPOTREBITEĽSKÉ ZMLUVY A POUČENIE O PRÁVE ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.Iba v prípade, pokiaľ by Predávajúci neodovzdal Kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace od prevzatia tovaru. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

2. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a v pôvodnom obale so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný.

3. Odstúpením Kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý Kupujúci uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Príloha č. 1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy – vzor

Tu si môžete stiahnuť Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

STIAHNUŤ FORMULÁR

4. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

Článok 5

CENOVÉ PODMIENKY

1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom outdoorsportshop.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s platnou daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na outdoosportshop.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na outdoorsportshop.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na outdoorsportshop.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0,- € " alebo "1,- € , Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Článok 6

POŠTOVNÉ A BALNÉ

1. Predávajúci si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave.

2. Predávajúci si účtuje poštovné ku každej objednávke vo výške, ktorá sa automaticky vygeneruje pri objednávke.

3. Všetky ceny poštovného a balného, ako aj iné poplatky uvedené vo VOP a Reklamačnom poriadku sú uvedené s daňou z pridanej hodnoty.

Článok 7

PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

1.1 PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi;


1.2 PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu po naskladnení celej zásielky u Predávajúceho odoslaná zálohová faktúra. Kupujúci uhradí tovar na účet v nej uvedený a to s použitím uvedeného variabilného symbolu. Po pripísaní kúpnej sumy na účet Roman Svrček, bude tovar kuriérskou službou odoslaný,

číslo účtu: 4012171438/7500

Variabilný symbol: číslo nájdete v zálohovej faktúre.

Článok 8

DODACIE PODMIENKY

1. Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, najneskôr do 30 pracovných dní od dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho a to na mieste dodania uvedené v elektronickej objednávke. Pre vybrané modely, predavajúci špecifikuje dátum jeho dodania priamo na stránke vybraného produktu.

2. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Status elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. O statuse elektronickej objednávky je Kupujúci taktiež upozornený emailom.

3. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby alebo Slovenskej pošty na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.

4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením celej kúpnej ceny a v prípade opätovného dodania tovaru úhradou všetkých nákladov súvisiacich s takýmto dodaním.

5. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy, v opačnom prípade sa má za to, že Kupujúci tovar prevzal v nepoškodenom obale. Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

6. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho. Dopravca je povinný odovzdať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

7. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.

8. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe

predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Článok 9

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1.1 Odstúpenie od Kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru:

Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do štrnásť pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Kupujúci v tomto prípade neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od Kúpnej zmluvy.

1.2 Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal:

V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu max. do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok za vrátenie tovaru Predávajúcemu.

1.3 Kupujúci požaduje zámenu tovaru v dôsledku nevyhovujúcich parametrov tovaru (veľkosť a/alebo farba):

V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, mu nesedí z dôvodu nevyhovujúcej veľkosti a/alebo farby tovaru, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej farby a/alebo veľkosti, max. do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby Predávajúceho. V opačnom prípade sa má za to, že Kupujúci odstúpil od Kúpnej zmluvy a bude sa postupovať podľa bodu 1.1 alebo 1.2., ak sú splnené ostatné podmienky podľa bodu 1.1 alebo 1.2.

Náklady na vrátenie pôvodného a zaslanie vymeneného tovaru znáša Kupujúci. Predávajúci dodá vymenený tovar Kupujúcemu do 14 dní od dňa prevzatia tovaru s požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa má vymeniť.

1.4 Predávajúcu vystaví reklamačný formulár, v ktorom je Kupujúci povinný uviesť nasledovné údaje:

- Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ/ dátum narodenia, označenie štatutárneho orgánu spoločnosti, kontakt (telefón a e-mailová adresa);
- Adresa miesta, kam bol tovar dodaný;
- Adresa, na ktorú má byť dodaný vymenený tovar, v prípade výmeny tovaru;
- Číslo elektronickej objednávky;
- Dátum vystavenia elektronickej objednávky;
- Dátum prevzatia tovaru Kupujúcim;
- Popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru s uvedením farby, veľkosti, množstva, ceny;
- Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený;
- Dátum a podpis Kupujúceho.

Ak Formulár nie je kompletne vyplnený alebo k Formuláru nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované doklady"), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e- mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich Požadovaných dokladov.

Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 7 dní od prevzatia Formulára a/alebo Požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/zámeny/reklamácie (ak vo vybavovaní reklamácie nebude možné pre tento nedostatok pokračovať) a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.

Ak spolu s vyplneným Formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar vrátiť, zameniť alebo reklamovať.

Kupujúci je povinný kompletne vyplnený Formulár spolu s Požadovanými dokladmi doporučene poslať spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie na adresu sídla Predávajúceho zapísaného v obchodnom registri. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom nepoškodenom obale. Kupujúci je povinný poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.

Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmito VOP, znížená o manipulačný poplatok/poplatky, v prípadoch ustanovených v týchto VOP, bude prevedená na účet Kupujúceho uvedený vo Formulári a to do 15 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára spolu s Požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu uvedeného v bode 1.1, 1.2 a 1.3 tohto článku.

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok 10

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A ZÁRUČNÁ DOBA

1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim. 2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho.

4. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane Požadovaných dokladov.

5. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na OUTDOORSPORTSHOP.sk.

Článok 11

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Informácie o zákazníkoch sú uchované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, predovšetkým so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Spoločnosť HUDYsport, a.s. je registrovaným správcom osobných údajov, všetky údaje získané od zákazníkov využíva výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a skvalitnenie ponúkaných služieb. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je potrebný pre bezproblémové doručenie tovaru.

2. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá spoločnosť Roman Svrček s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov.

3. Osobné údaje zákazníkov sú naplno zabezpečené proti zneužitiu. Spoločnosť Roman Svrček, je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov oprávnená, za účelom ponúkania obchodu a služieb subjektu, ako správca jeho osobných údajov získaných v súvislosti so svojou činnosťou, použiť jeho meno, priezvisko a adresu. Tieto osobné údaje je možné na písomnú žiadosť zákazníka vymazať z databázy. Správca osobných údajov potom nesmie ďalej uvedené údaje spracovávať.

4. Ak sa kupujúci stane zákazníkom internetového obchodu www.outdoorsportshop.sk, dáva už pri registrácii súhlas so zaradením svojich údajov do databázy. Tieto údaje sú spracovávané a používané výhradne podľa zákonom stanovených postupov, ako je uvedené vyššie.

5. Poučenie o právach dotknutej osoby:

- Predávajúci je ako prevádzkovateľ oprávnený od kupujúceho a to aj opakovane požadovať poskytnutie osobných údajov špecifikovaných v zozname osobných údajov.

- Predávajúci je ako prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby uvedené v zozname osobných údajov, a to v zmysle ust. § 10 ods. 3 pís. b) zákona č. 122/2013 Z.z. aj bez súhlasu dotknutej osoby; - Osobné údaje dotknutej osoby sú spracovávané sprostredkovateľmi.

- Osobné údaje nebudú poskytnuté tretej osobe, s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru kupujúcemu a to v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby.

6. Dotknutá osoba má právo v zmysle ust. § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. na základe písomnej žiadosti vyžadovať: a) potvrdenie či sú alebo nie sú o nej osobné údaje spracúvané; b) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme; c) informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal osobné údaje na spracúvanie; d) zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; e) opravu, likvidáciu nesprávnych, neaktuálnych, neúplných osobných údajov; f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, príp. vrátenie úradných dokladov; g) likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona; h) blokovanie osobných údajov. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu/využívaniu/poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

7. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo: a) písomne na adresu sídla predávajúceho; b) žiadosť podaná elektronickou poštou alebo faxom musí byť doručená písomne najneskôr do 3 dní odo dňa jej odoslania; c) osobne ústnou formou do zápisnice na adrese sídla predávajúceho.

8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, uplatňuje jej práva zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva môže uplatniť blízka osoba podľa ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

Článok 12

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ ZA NEMOŽNOSŤ PLNENIA

1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej staroslivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

4. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

Článok 13

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Pri nákupe tovaru na outdoorsportshop.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na outdoorsportshop.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na outdoorsportshop.sk môžu byť aktualizované bez

predchádzajúceho upozornenia.

4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z outdoorsportshop.sk.

5. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na outdoorsportshop.sk

6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na outdoorsportshop.sk.

7.Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, sa budú prednostne riešiť formou zmieru.

8. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho.

Outdoor shop - hlavna stranka